M Rich

บริการจำหน่าย หรือให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ทุกประเภท ทั้งตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง(Dry Container), ตู้คอนเทนเนอร์แบบรักษาอุณหภูมิ(Refrigerated Container), ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดพิเศษ(Open top, Flat Rack, Tanker), ตู้คอนเทนเนอร์แบบดัดแปลง(Mobile Office)ที่รับบริการออกแบบและตกแต่งตู้คอนเทนเนอร์ตามความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ จัดจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ตู้คอนเทนเนอร์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า รวมไปถึงบริการตรวจสอบ(Survey Container) และซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ก่อนการใช้งาน ทั้งมือหนึ่งและมือสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • 2013 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท บริษัท เอ็ม ริช อีควิปเม้นท์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครสวรรค์
  • 2018 เปิดสำนักงานที่กรุงเทพมหานคร
  • ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
  • ใบอนุญาต